Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela,

ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka, určujú časť obsahu zmluvy o dielo

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 • Sprostredkovateľ prevádzkuje internetovú stránku www.stavlander.sk (ďalej len „Stránka“) a umožňuje Zhotoviteľovi, ako aj Klientovi, ktorý prejaví záujem o služby ponúkané Zhotoviteľom (ďalej len „Objednávateľ“), aby medzi sebou uzatvorili Zmluvu o Dielo (ďalej len „ZOD“), a na vzájomnú komunikáciu používali služby www.stavlander.sk.
 • Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej Zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).
 • Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch Zhotoviteľa sa považujú za neplatné.
 • Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

2. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

 • 2.1 Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vzťahujú. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť.
 • 2.2 Plnenie predmetu zmluvy – činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len v prípade, že tieto činnosti boli Objednávateľom odsúhlasené v dodatku k tejto zmluve.
 • 2.3 Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce Objednávateľ, ako aj Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť požiadavku na zmenu predmetu zmluvy - rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce, alebo naviac materiál), a to písomným podaním adresovaným spoločnosti STAVLANDER s.r.o. Zmenovým listom (Naviac práce / Menej práce / Materiál naviac). V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu spoločnosť STAVLANDER s.r.o. predloží do 2 pracovných dní od prijatia Zmenového listu (Naviac práce / Menej práce / Materiál naviac). Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny – hodnoty tejto zmeny a do 3 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový časový harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného termínu, ak je dodržanie konečného termínu možné. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa alebo bude vychádzať zo systému KALKULUS platných v čase uzavretia ZOD. V prípade dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa o cene – hodnote tejto zmeny a harmonograme prác, je možné postupovať tak, že Objednávateľ Zmenovým listom (Naviac práce / Menej práce / Materiál naviac) uvedie rozsah zmeny, dohodnutú cenu zmeny skutočnosť, že sa na takejto zmene dohodli so Zhotoviteľom, ak všetky tieto skutočnosti Zhotoviteľ písomne odsúhlasí, platí medzi zmluvnými stranami táto cena, v tomto prípade spoločnosť STAVLANDER s.r.o nie je povinná predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny – hodnoty tejto zmeny, položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu, ani nový časový harmonogram prác. V prípade, že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť spoločnosť STAVLANDER s.r.o. Zmenovým listom (Naviac práce / Menej práce / Materiál naviac) do troch dní od doručenia zadania zmien a Objednávateľ sa bez zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po odsúhlasení zmeny týkajúcej sa ceny, prípadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie potvrdením Zmenového listu Objednávateľom aj Zhotoviteľom záväzné pre obe zmluvné strany. Depozit vo výške ceny zmeny je Objednávateľ povinný uhradiť do depozitu spoločnosti STAVLANDER s.r.o. do 2 dní odo dňa podpisu dodatku Zmluvy o Dielo.

3. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

 • 3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu výkonu ich prác na diele.
 • 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP.
 • 3.3 Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore vykonávania diela po celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky tvoria v odôvodnených prípadoch dokončovacie práce v interiéroch.
 • 3.4 Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.
 • 3.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela zistené a označené v priebehu jeho realizácie Objednávateľom, aj v prípade, že sú Objednávateľom oznámené spoločnosti STAVLANDER s.r.o. Servisným listom.
 • 3.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe neznečisťovali stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín.

4. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

 • 4.1 Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady zostávajú vlastníctvom Objednávateľa.
 • 4.2 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne ​​oznámiť Objednávateľovi a spoločnosti STAVLANDER s.r.o. Servisným listom spolu s návrhom na ich odstránenie. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky vopred známe, ibaže ich nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.

5. MIESTO STAVBY (STAVENISKO), PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

 • 5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na mieste stavby (ďalej len „stavenisko“), ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom stavby na okolie.
 • 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na stavenisku / pracovisku /, výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. Platí zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / pracovisko / vyčistené.
 • 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku: 
  1. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia; zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov; upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov alebo tretích osôb;
 • 5.4 V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • 5.5 Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle Zákonníka práce a ostatných právnych predpisoch, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 • 5.6 Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov.

6. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavenisku.
 • 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových územiach, korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy a dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov.
 • 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.

7. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

 • 7.1 Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko, ak: 
  1. je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 3 pracovné dni oproti schválenému harmonogramu prác, a to jednak na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa vykonanú Servisným listom navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania; napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa Servisným listom nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe. Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.
 • 7.2 Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa. Zhotoviteľ, ako aj Objednávateľ berú na vedomie, že zápočet v takom prípade vykoná spoločnosť STAVLANDER.
 • 7.3 Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistota a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní Objednávateľ na túto skutočnosť STAVLANDER s.r.o. Servisným listom. Zhotoviteľ má povinnosť vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého pracovného dňa od upozornenia o tejto skutočnosti Servisným listom, inak je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu v zmysle zmluvy o dielo.
 • 7.4 Po predchádzajúcom upozornení Servisným listom je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak: 
  a) Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa pokračuje vo vadnom plnení predmetu Zmluvy; 
  b) je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením; 
  c) sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, konanie o povolenie reštrukturalizácie, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; 
  d) z dôvodu omeškania Zhotoviteľa s vykonaním alebo dodaním diela alebo jeho časti po dobu dlhšiu ako 15 dní oproti dojednanému termínu; 
 • 7.5 Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ, ako aj Objednávateľ berú na vedomie, že zápočet v takom prípade vykoná spoločnosť STAVLANDER.
 • 7.6 Po predchádzajúcom upozornení Servisným listom je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade: 
  a) neodstránenia prekážok na mieste stavby brániacich zhotoveniu diela, ktoré Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi a Objednávateľ bude v omeškaní s ich odstránením viac ako 3 dni, 
  b) sa voči Objednávateľovi vedie konkurzné konanie, konanie o povolenie reštrukturalizácie, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo ak Objednávateľ vstúpil do likvidácie;
 • 7.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

 • 8.1 Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. V prípade potreby pred celkovým dokončením diela môže Objednávateľ alebo Zhotoviteľ Servisným listom zvolať stretnutie na posúdenie pripravenosti diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto konaní sa spíše Zápisnica zo stretnutia, ktorá bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných vád brániacich prevzatiu diela. Toto konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých vád.
 • 8.2 Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu Protokolu o  prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
 • 8.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a výkony.
 • 8.4 Ak je podmienkou odovzdania a prevzatia diela podľa ZOD úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a požadovaných Objednávateľom, vykoná ich Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 pracovných dní od ich vykonania. Ak je Zhotoviteľ podľa ZOD povinný spracovať doklady o riadnom vykonaní diela, predloží ich Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o tieto doklady: 
  a)všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľne neodovzdal; 
  b) 5 x tlačenú dokumentáciu skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie skutočného realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie; 
  c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii;
 • 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ.
 • 8.6 Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví Protokol o prevzatí predmetu zmluvy, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád.
 • 8.7 Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívania diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád.
 • 8.8 V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po kontrole odstránenie vád v preberacom konaní pokračovať.

9. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 9.1 Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne na účet spoločnosti STAVLANDER s.r.o do depozitu na základe Zmluvy o depozite (ďalej len „Depozit“).
 • 9.2 Cenu za zhotovené dielo vyplatí spoločnosť STAVLANDER s.r.o Zhotoviteľovi z Depozitu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kópie faktúry a prílohy faktúry, ktorú tvorí Protokol o prevzatí predmetu zmluvy podpísaný Objednávateľom aj Zhotoviteľom. Faktúru a prílohu faktúry zašle Zhotoviteľ spoločnosti STAVLANDER s.r.o Servisným listom.
 • 9.3 Ak je v Zmluve o dielo dojednaná záloha, vyplatí ju spoločnosť STAVLANDER s.r.o Zhotoviteľovi z Depozitu do 1 pracovného dňa odo dňa doručenia kópie faktúry, ktorú zašle Zhotoviteľ spoločnosti STAVLANDER s.r.o Servisným listom.
 • 9.4 Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej ZOD, Servisným listom spoločnosti STAVLANDER s.r.o. predloží súčasne kópiu podpísaného dodatku k ZOD.
 • 9.5 Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu Objednávateľa uvedenú v ZOD. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená vo faktúre.
 • 9.6 Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z depozitu v prospech účtu Zhotoviteľa.
 • 9.7 Daňové doklady – faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje: 
  a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu zhotoviteľa; 
  b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa; 
  c) poradové číslo dokladu, 
  d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce vykonávané; 
  e) dátum vystavenia dokladu; 
  f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia; 
  g) výšku ceny bez dane celkom; 
  h) sadzbu dane; 
  i) výšku dane, 
  j) cena celkom; 
  k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z., o účtovníctve, v platnom znení. 
 • 9.8 Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 3 dní od doručenia. Vo vrátenom daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia.

10. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 • 10.1 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, zodpovedajú dojednaniam v ZOD.
 • 10.2 Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo.
 • 10.3 V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili.
 • 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, prípadne do 3 pracovných dní od vyjadrenia nezávislého znalca, že Dielo má vady, a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Zhotoviteľa je možné si písomne ​​dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené objektívnymi príčinami spočívajúcimi v nemožnosti odstránenia príslušnej vady predmetu Zmluvy.
 • 10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu Zmluvy uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení, písomnou formou e-mailom spoločnosti STAVLANDER s.r.o.​​, a písomne listom Zhotoviteľovi..
 • 10.6 Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
 • 10.7 V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady riadnym dokončením predmetu Zmluvy, jeho opravou v lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 14 pracovných dní, alebo bude Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi zľavu z vadnej časti predmetu Zmluvy vo výške zohľadňujúcej povahu vád. Voľba medzi týmito nárokmi je ponechaná na Objednávateľovi.
V Košiciach, 30.8.2016