Zmluva o dielo

26.10.2016 571x
strk

Problematiku zmluvy o dielo upravuje Občiansky zákonník aj Obchodný zákonník. Obchodnoprávna úprava zmluvy o dielo sa využíva, ak ide o vzťahy medzi podnikateľmi týkajúce sa ich podnikateľskej činnosti. Ak ide o prípad, že si ako fyzická osoba objednávate určité práce od podnikateľa, vaše vzťahy spadajú pod úpravu Občianskeho zákonníka. Avšak, máte taktiež možnosť sa dohodnúť, že vaša zmluva sa bude riadiť Obchodným zákonníkom, pretože tento takúto dohodu umožňuje, musí však byť písomná. Pre spotrebiteľa je však v každom prípade výhodnejšia úprava podľa Občianskeho zákonníka, mal by teda na nej trvať.


Zmluvu o dielo sa odporúča uzatvárať v prípade ak niečo jednorázovo vytvárate, staviate, opravujete, rekonštruujete, upravujete alebo poskytujete službu. Je to jedna zo zmlúv, ktoré nemusia byť povinne uzatvorené v písomnej forme. Kto by ale dnes chcel riskovať? V záujme predchádzania prípadným sporom sa odporúča vždy trvať na písomnom spísaní zmluvy.


Zmluva o dielo je vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktorý sa týka zhotovenia hmotného alebo nehmotného diela, ktoré je v zmluve presne zadefinované. Zmluvou sa zhotoviteľ diela zaväzuje objednávateľovi, že dielo vykoná za dojednanú cenu na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustnovená záväzná technická norma , musí vykonanie zodpovedať tejto norme.


Ak si zmluvné strany dohodli cenu za dielo podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Ak nie je možné cenu diela dohodnúť pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom.


PS: Pri zložitejších zmluvách odporúčame zveriť prípravu zmluvy advokátovi, prípadne s ním zmluvu aspoň prekonzultovať, čím sa môžete vyhnúť prípadným komplikáciám v budúcnosti.Odstúpenie od zmluvy


Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodu, až do zhotovenia diela. Ak tak urobí, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a zároveň je povinný nahradiť zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady.


Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. Ak dielo bolo zmarené náhodou pred časom splnenia, stráca zhotoviteľ nárok na odmenu.

Autor: admin